Bruidskapsels
HairVisit @TV Limburg
Portfolio
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HairVisit zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door HairVisit in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

1.2. HairVisit garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HairVisit worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door HairVisit ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Acceptatie van bestellingen

2.1. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt HairVisit zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. HairVisit is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een volledige vooruitbetaling heeft verricht.

2.2. HairVisit behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

Artikel 3. Zichttermijn

3.1. De klant heeft het recht het aangekochte product binnen ‘n periode van zeven werkdagen (zichttermijn) zonder opgaaf van reden of enige verplichtingen terug te sturen .

3.2. De zeven werkdagen gaan in op de werkdag na de ontvangst van het product.

3.3. De zichttermijn geldt voor onaangebroken verpakkingen.

3.4. De kosten van retourzending komen voor rekening van de klant.

3.5. Indien en voor zover de klant als bedoeld in dit artikel al betaald heeft is deze gerechtigd om het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) teruggestort te krijgen, danwel terug te vorderen.

Artikel 4. Totstandkoming koopovereenkomst

4.1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Levering

5.1. HairVisit zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

5.2. De wijze van vervoer wordt door HairVisit bepaald. De klant betaalt de verzend- en administratiekosten. De toepasselijke verzend- en administratiekosten staan bij de bestelinformatie vermeld.

Artikel 6. Transportrisico

6.1. HairVisit draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

6.2. Indien één of meerdere artikelen zoek of beschadigd zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is HairVisit gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 7. Garantie

7.1. Garantie is uitgesloten, daar wij werken met verbruiksartikelen.

Artikel 8. Betalen

8.1. Betaling dient, voorafgaand aan de levering, te geschieden op het door HairVisit aangegeven rekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door HairVisit aangegeven, te worden betaald.

9.2. Indien een verschuldigd bedrag zonder opgaaf van geldige reden niet op de overeengekomen termijn is betaald, wordt het gehele uitstaande bedrag onmiddellijk in rechte opeisbaar. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt.

9.3. Door derden aan HairVisit in rekening gebrachte kosten voor afwikkeling van het betalingsverkeer, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Annulering

10.1. Bij een annulering van bestellingen berekenen wij annuleringskosten. Deze annuleringskosten bedragen 15% van het factuurbedrag.

10.2. Bij annulering van afspraken tot levering van diensten kan tussen 48 uur tot 24 uur vóór de daadwerkelijke afspraak een vergoeding worden geëist van 15% van de afgesproken behandeling.

10.3. Bij annulering van afspraken tot levering van diensten binnen 24 uur vóór de daadwerkelijke afspraak zal 50% van het volledige bedrag van de afgesproken behandeling in rekening worden gebracht.

10.4. Ingeval HairVisit ter plaatste wordt geconfronteerd met het niet doorgaan van de afspraak tot levering van diensten zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

10.5. In afwijking van de voorgaande subartikelen van artikel 10, gelden voor bruidsarrangementen afwijkende termijnen.

10.5.1 Bij annulering van afspraken tot levering van bruidsarrangementen binnen 1 maand vóór de daadwerkelijke afspraak zal 50% van het volledige bedrag van het afgesproken arrangement in rekening worden gebracht.

10.5.2 Bij annulering van afspraken tot levering van bruidsarrangementen binnen 14 dagen vóór de daadwerkelijke afspraak zal 75% van het volledige bedrag van het afgesproken arrangement in rekening worden gebracht.

10.5.3 Bij annulering van afspraken tot levering van bruidsarrangementen binnen 1 week vóór de daadwerkelijke afspraak zal 100% van het volledige bedrag van het afgesproken arrangement in rekening worden gebracht.

10.6. Van het bepaalde in art.10.2, 10.3, 10.4 en 10.5 kan worden afgezien wanneer er voor vervanging is gezorgd of wanneer er naar het oordeel van HairVisit bijzondere omstandigheden zijn om van die bepalingen af te wijken.

Artikel 11. Persoonsregistratie

11.1. Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van HairVisit.

11.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

11.3. HairVisit verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1. De juistheid van alle door HairVisit opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht HairVisit schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

12.2. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan HairVisit geen aansprakelijkheid aanvaarden.

12.3. HairVisit is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.

12.4. Door het plaatsen van een bestelling of het maken van een afspraak verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande voorwaarden.

12.5. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Voor de foto’s geldt een copyright. Bij verkeerd gebruik of ongeoorloofd kopiëren zal strafrechtelijk vervolgd worden.

Maastricht, 1 januari 2011.